فروشگاه ساز

 

امکانات نسخه پایه نسخه پیشرفته نسخه حرفه ای
امکانات کلی
معرفی محصول نامحدود نامحدود نامحدود
پرداخت آنلاین فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
خرید پستی فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
دریافت سفارش درون وب سایت فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
معرفی چندین روش ارسال و پرداخت همزمان فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
امکان ویرایش قالب توسط کاربر فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
قالب های پیش فرض واکنش گرا فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
صفحات جداگانه فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
دسته بندی نامحدود فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
استفاده از بروزترین متد های سئو فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
مقالات فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
اسلایدشو ( تصاویر متحرک ) فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
اتصال به سرویس های خرید پستی فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
امکان خرید از طریق لینک سیستم خرید پستی فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
اطلاعات هاستینگ
هزینه یک سال هاست رایگان یک سال هاست رایگان یک سال هاست رایگان
فضا یک گیگابایت سه گیگابایت پنج گیگابایت
ترافیک ده گیگابایت سی گیگابایت پنجاه گیگابایت
ایمیل اختصاصی فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
قابلیت ها
امکان اتصال به تمام سرویس های خرید پستی کشور فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
پشتیبانی از پرداخت آنلاین تمامی بانک ها و شرکت های پرداخت فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب فروشگاه ساز, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه ساز, فروشگاه ساز ارزان, فروشگاه ساز خوب
قیمت ( تومان ) 99000 199000 299000
امکانات فروشگاه ساز
 • امکان پرداخت آنلاین برای کلیه کارت های عضو شتاب
 • پشتیبانی از تمامی سیستم های پرداخت ایرانی
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • سامانه پیام کوتاه (ارسال خودکار پیامک به مشتری )
 • سیستم مدیریت محتوای اختصاصی و حرفه ای (عدم استفاده از سیستم های آماده مانند جوملا و …)
 • یک سال هاستینک رایگان هدیه با بالاترین کیفیت ممکن و 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • هماهنگی کامل با زبان فارسی
 • امکان ایجاد بی نهایت شاخه ی تو در تو و محصول
 • دامنه آی آر رایگان انتخابی توسط شما با ثبت حقوق معنوی به نام مشتری
 • طراحی کاملا مهندسی شده براساس جدیدترین اصول و معیارهای سئو توسط کارشناسان مجرب
 • هماهنگ با سرویس های خرید پستی کشور (امکان اتصال به تمام وب سرویس های موجود)
 • امکان اتصال به سرویس های خرید پستی توسط لینک
 • سیستم مدیریت سفارشات و امکان ثبت سفارش آنلاین
 • امکان انتخاب قالب توسط کاربر از بین قالب های موجود
 • سیستم مدیریت فایل ها و پوشه ها
 • مدیریت پیام های مشتریان
 • ایمیل اختصاصی برای فروشگاه
 • امکان اضافه کردن کدهای جاوا اسکریپت، آمارگیر و …
 • فید RSS
 • واگذاری کلیه حقوق مادی و معنوی دامنه به مشتری
 • سیستم مدیریت مطالب و اخبار
 • راهنمای کامل استفاده از فروشگاه ساز
 • راهنمای راه اندازی کسب و کار و تجارت الکترونیک
 • یک سال پشتیبانی فنی شامل رفع خطاها و ایرادات موجود در کد منبع
 • دریافت امکانات جدید به صورت رایگان و بروز رسانی کد منبع
 • عدم وجود تاریخ انقضا برای نرم افزار(مادام العمر)
 • مشاوره به مشتریان در زمینه های تجارت الکترونیک ، سئو ، افزایش فروش ، تامین خدمات، و تمامی مسایل مربوط به راه اندازی فروشگاه اینترتی

آخرین مطالب

فهرست
Open chat